Lagersäkerhet

Alla lager oavsett storlek eller ålder är en s.k. RISKMILJÖ

- Det innebär att sannolikheten för olyckor är betydligt större där än på många
andra arbetsplatser.
- Det finns regler som styr arbetsgivaren, så att en anställd skall kunna känna
sig trygg på sin arbetsplats.

 • Byta ut skadade komponenter i ställaget.
 • Inte överbelasta ställaget när nya produkter skall lagras.
 • En medvetenhet, kunskap och tydlig information om vad som gäller.
 • Utbildade truckförare

Ställage tillverkaren ställer krav (se bruksanvisning)

Arbetsmiljölagen ställer krav (AFS)

Krav som finns i Svensk standard (SS2240) SS-EN-15635


SS2240 har ersatts av följande standarder.

SS-EN 15635:2008 Montage drift och underhåll (Lagerbesiktare) och slutanvändare)

SS-EN 15620:2008 Toleranser, deformationer och säkerhetsmarginaler (Lagerbesiktare)

SS-EN 15629:2008 Specifikationer av lagerinredning (Säljare av pallställ)

SS-EN 15512:2009 Konstruktionsprinciper (Tillverkare av pallställ)

Inom () ungefär vilka som kan ha användning av de olika standarderna.


Större krav vid påkörda gavlar, vid påkörning

 • Framifrån 3 mm på en mätlängd på 1m
 • Sidan 5 mm på en mätlängd på 1 m
 • Gavelstag 10 mm på en mätlängd på 1 m

Sprinkler i lokalen

Luftschakt mellan ställage-ställage eller ställage-vägg skall vara minst 150 mm och

översta hyllan måste släppa igenom minst 70%,

dvs får inte vara täckta med täta ilägg.

Mer om detta finns att läsa i resp. standard som finns att beställa på www.sis.se

och SS-EN 15635:2008 finns nu också på Svenska.


LAGERSÄKERHETEN - DITT ANSVAR

Arbetsmiljölagen ställer krav och regelbunden kontroll.

En ökning av företagens effektivitet och logistik medför ett större slitage och ökad risk för skador på ställaget. Detta ligger som grund för arbetsmiljöverkets författningssamling AFS arbete för att förhindra olyckor och ras på lagret.

Kap 2 5§

Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade och placerade och brukas på ett sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall.

Kap 3 1§

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Arbetsgivaren skall vidtaga alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl.

2a§

Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i denna lag. Samt även i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner skall därvid upprättas.

Detta betyder, att det är 

arbetsgivarens skyldighet att:

 • Utbilda och instruera arbetstagarna i handhavande och skötsel av teknisk utrustning och ställage, bör föreligga i en enkel skrift som skall överlämnas till arbetstagaren.
 • Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare där man strävar åt att skapa en arbetsmiljö som är både säker och trygg.
 • Det ska vara en plikt att både upplysa om vissa risker som kan uppkomma och aktivt verka för att undanröja, avhjälpa riskförhållanden.
 • Kontinuerligt göra kontroller/besiktning av ställage och därigenom undanröja en stor fara på lagret.

Utökade krav på säkerhet i lagermiljö den trädde ikraft den 1 Juli 2007.

Arbetsmiljöverket har i författningssamlingen med beteckningen AFS 2006:4 

under punkten A 3:2 utökat kraven på säkerhet för pallställ och andra lagerställ.

Några av de utökade kraven

 • Tydliga informationstavlor skall finnas, på väl synlig plats som anger maxlast per sektion och maxlast per bärplan.
 • Om påkörning kan medföra risker skall gavlar och stolpar förses med påkörningsskydd.
 • Pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet. Det betyder att pallställ alltid skall förankras i golv och om det trots golvinfästning föreligger instabilitet skall annan betryggande infästning företas.
 • Pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället, s.k. genomskjutningsskydd, om den inte uppenbart är onödigt. Exempelvis om pallstället står mot en vägg.

Vad innebär en besiktning av pallställ?

Monteringskontroll

Innebär att pallställaget efter slutmontering och innan de tages i bruk skall genomgå en kontroll där det kontrolleras att montaget är korrekt utfört.

Läs mera om kontrollpunkter >>

Fortlöpande kontroll

Pallställ skall fortlöpande kontrolleras för att utröna om stolpar, bärbalk, infästningsanordningar stag etc. är deformerade eller på annat sätt skadade så att pallställets hållfasthet påverkas.

Beställaren eller brukaren ansvarar för att kontrollen utförs och dokumenteras.

Periodisk kontroll enligt SS-EN 15635:2008

Minst var 12:e månad skall pallställ kontrolleras så att de fortfarande överensstämmer med reglerna i SS2240 eller SS-EN 15635:2008.
Vid reparation av pallställ skall bärande delar som skadats bytas ut. Annan utrustning får repareras.

Besiktningsprotokoll

Av besiktningsprotokollet skall tydligt framgå:

 • Lagerutrymmets belägenhet samt leverantör, installations år och datum för besiktning
 • Kontrollpunkter enligt särskild ordning samt anmärkningar och åtgärd
 • Det skall underskrivas och även anges tidpunkt för nästa kontroll.

Besiktningsgraderingar enl SS-EN 15635

GRÖN NIVÅ - kräver endast övervakning

Denna kategori gäller fall då gränserna i figur 3 Sidan 3 inte överskrids.

Grön nivå markerar en nivå som inte kräver att man reducerar ställagets bärförmåga, vilken anges på belastningsskylten, eller kräver reparation av systemet. Vid grön nivå anses ställagets komponenter vara säkra

och brukbara.

GUL RISK - riskfylld skada som kräver åtgärd så snart som möjligt

Denna kategori gäller skada då skadenivåerna i figur 3 Sidan 3 har överskridits med en faktor mindre än två och ska leda till att den skadade komponenten byts ut.

Gul nivå markerar en nivå där skadan är tillräckligt allvarlig för att berättiga åtgärdsarbeten men inte så allvarlig att den kräver omedelbar urlastning av ställaget. När lasten har avlägsnats från en skadad komponent,

GUL RISK skall märkas om med RÖD RISK om de inte har åtgärdats inom fyra veckor efter den första

märkningen.

RÖD RISK - mycket allvarlig skada som kräver omedelbara åtgärder

Denna kategori gäller skada då skadenivåerna i figur3 sidan 3 har överskridits med en faktor lika med eller större än två.

Röd nivå markerar en situation där en kritisk skadenivå har identifierats, vilket berättigar att ett ställageområde

omgående lastas ur och avskiljs från vidare användning tills dess att reparationsarbeten har utförts.

ANM. För att förhindra att ett visst fack används kan det t.ex. lastas av och avgränsas i närvaro av inspektören.

Ansvaret är ditt!

Om du, som brukare följer direktiven enligt
Svensk Standard SS2240 eller SS-EN 15635:2008, 
så har risken för olyckor minimerats liksom de eventuella negativa juridiska konsekvenserna.

Kontakta oss om du vill beställa en certifierad pallställsbesiktning

Besiktningsman Clas West

070-5921166

west@lagerakuten.se